Privacy verklaring

Afstudeerwijzer respecteert de privacy van al haar (potentiële) klanten. Je scriptie bevat belangrijke informatie die vaak nog niet is gepubliceerd aan derden, maar vaak ook vertrouwelijke bedrijfsinformatie en concurrentiegevoelige informatie. Daarnaast verzamelen wij (persoons)gegevens indien je gebruik maakt van onze diensten. Alle informatie en (persoons)gegevens die je ons verstrekt omtrent de scriptiebegeleiding blijft volledig vertrouwelijk en wij verstrekken geen gegevens aan derden of aan onderwijsinstellingen. Via deze privacyverklaring willen we je laten weten dat wij zorgvuldig met je scriptie en jouw (persoons)gegevens omgaan en deze te allen tijde geheim zullen houden.

In deze privacyverklaring informeren we je over de wijze waarop Afstudeerwijzer met je (persoons)gegevens en andere vertrouwelijke informatie omgaat. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld door Afstudeerwijzer voor de diensten die we bieden. Met persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) bedoelen wij Persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 van de AVG. Afstudeerwijzer kwalificeert hierbij als “Verantwoordelijke” in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en als “Verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Hieronder kun je meer lezen over de volgende onderwerpen:

 1. Welke Persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden worden ze gebruikt, welke wettelijke grondslag is er voor de verwerking en met wie delen we ze eventueel?
 2. Wanneer je contact met ons opneemt;
 3. Wanneer je een overeenkomst met ons aangaat
 4. Hoe worden je gegevens beschermd?
 5. Hoe lang worden je gegevens bewaard?
 6. Inzage, correctie en wijziging van je gegevens en andere rechten die jou toekomen
 7. Contactgegevens en wijzigingen aan deze privacyverklaring
 8. Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

1. Welke Persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden worden ze gebruikt en met wie delen we ze eventueel?

In het kader van onze dienstverlening legt Afstudeerwijzer verschillende (Persoons)gegevens vast. Het hangt af van de manier waarop je gebruik maakt van onze dienstverlening, om welke gegevens het gaat. Hierna beschrijven we per soort gebruik welke gegevens we verwerken, waarom, met welke wettelijke grondslag en met welke andere partijen we de gegevens mogelijk delen. We delen de gegevens nooit zonder jouw toestemming met andere partijen dan die we hieronder noemen. Voor de aanvraag en uitvoering van scriptiebegeleiding worden je gegevens mogelijk ook gedeeld met Topscriptie B.V.: www.topscriptie.nl. We verkopen je gegevens nooit aan derde partijen anders dan Topscriptie.

a. Je meldt je aan via ons inschrijfformulier

Wanneer je besluit om onze diensten af te nemen, dien je het inschrijfformulier in te vullen dat we je toesturen. Deze dien je ingevuld retour te sturen naar info@afstudeerwijzer.nl. We verwerken de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Stad;
 • Land;
 • Telefoonnummer;
 • Skype ID;
 • Leeftijd;
 • Opleidingsniveau;
 • Opleidingsinstituut;
 • Studie;
 • Titel scriptie;
 • Deadline scriptie;
 • Eventuele via e-mail toestuurde documenten, zoals (een opzet van) je scriptie.

Indien je documenten toestuurt via e-mail, zullen deze alleen worden ingezien door jouw scriptiebegeleider en de contactpersoon van Afstudeerwijzer. Wij zullen deze documenten nooit verstrekken en/of verkopen aan derden.

Met welk doel:

Afstudeerwijzer maakt gebruik van je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • We gebruiken de gegevens die je invult op het inschrijfformulier om de aankoop van begeleidingsuren te verwerken – oftewel, om de overeenkomst met jou uit te voeren en je bijvoorbeeld een factuur te sturen voor onze uitgevoerde diensten.
 • We gebruiken de gegevens en eventueel documenten die je hebt toegestuurd om je in contact te brengen met de aan jou toegewezen scriptiebegeleider en om deze scriptiebegeleider te voorzien van de noodzakelijke informatie om jou te kunnen begeleiden bij je scriptie – oftewel, om de overeenkomst met jou uit te voeren;

Gedeeld met wie:

 • We delen deze informatie met: de scriptiebegeleider die aan jou is gekoppeld en die jou zal begeleiden bij je scriptie en mogelijk met Topscriptie.

Wettelijke grondslag:

 • De verwerking van de bovenstaande gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening – oftewel om de overeenkomst die we met jou hebben uit te voeren.


b. Wanneer je contact met ons opneemt

Wanneer je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld door het stellen van een vraag over onze dienstverlening via info@afstudeerwijzer.nl, telefoon, social media of post, gebruiken wij je Persoonsgegevens om te reageren op je vraag. Wij registreren je vraag vervolgens in onze administratie.

Welke gegevens:

We verwerken de volgende gegevens:

 • Je voor- en achternaam;
 • Afhankelijk van de wijze waarop je ons benadert: je telefoonnummer, e-mailadres en/of woonadres;
 • Eventuele door jou meegestuurde documenten, zoals (een opzet van) je scriptie;
 • Gegevens omtrent jouw opleiding en scriptie, zoals je onderwijsinstelling, je hulpvraag, jouw scriptieonderwerp, eventuele deadline(s);
 • Jouw voorkeuren op het gebied van onze dienstverlening en eventuele bijzonderheden die je ons daaromtrent doorgeeft.

Met welk doel:

Afstudeerwijzer maakt gebruik van je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • We gebruiken de gegevens om onze dienstverlening te verbeteren;
 • We gebruiken de gegevens en eventuele informatie in de documenten die je ons toestuurt om je vragen te beantwoorden en je te adviseren bij je vragen, bijvoorbeeld ten aanzien van het type scriptiebegeleiding, de hoeveelheid begeleidingsuren of welke scriptiebegeleider bij jou past;
 • We gebruiken de gegevens om je te helpen indien je vragen of klachten hebt over onze diensten.

Gedeeld met wie:

 • We delen deze informatie met onze scriptiebegeleider(s), en mogelijk met Topscriptie, bijvoorbeeld om jouw vraag of klacht bij hen te controleren of hun beschikbaarheid te controleren.

Wettelijke grondslag:

 • De verwerking van de bovenstaande gegevens is noodzakelijk om, afhankelijk van de reden waarom je contact met ons opneemt, je te adviseren of je te helpen bij vragen en/of klachten.

Aanvullende overdracht van Persoonsgegevens

In aanvulling op de hiervoor beschreven situaties waarin wij Persoonsgegevens delen, worden Persoonsgegevens die Afstudeerwijzer verzamelt mogelijk gedeeld in geval van:

 • Een zakelijke overdracht: in geval van verkoop, fusie, reorganisatie of ontbinding van Afstudeerwijzer of een vergelijkbare situatie gerelateerd aan Afstudeerwijzer, kunnen Persoonsgegevens onderdeel zijn van de over te dragen activa;
 • Wettelijke verplichtingen: indien dit wettelijk wordt vereist of indien oprecht overtuigd dat een dergelijke actie noodzakelijk is om (i) te voldoen aan een wettelijke verplichting (ii) om onze rechten of eigendom te beschermen en te verdedigen, (iii) in dringende situaties te handelen om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website of het publiek te beschermen, of (iv) te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid, worden Persoonsgegevens geopenbaard of gedeeld.

2. Hoe worden je gegevens beschermd?

Afstudeerwijzer begrijpt dat het veilig bewaren van je Persoonsgegevens belangrijk is. De gegevens die in onze database zijn opgeslagen worden beschermd door gebruikmaking van gangbare en up-to-date elektronische beveiligingstechnieken, volgens de geldende normen voor beveiliging van gegevens.


3. Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Afstudeerwijzer bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.


4. Inzage en correctie van je gegevens en andere rechten die jou toekomen

Inzage, correctie en verwijdering van je gegevens

De gegevens en documenten die je zelf hebt ingevuld c.q. hebt toegestuurd zijn te allen tijde door jou in te zien.

Indien je dit wenst, kan Afstudeerwijzer je een overzicht verstrekken van de Persoonsgegevens en documenten die bij ons bekend zijn. Indien de informatie onjuist blijkt te zijn, of het bewaren ervan in strijd blijkt met de geldende wet- en regelgeving, zullen we deze informatie corrigeren of op jouw verzoek verwijderen.

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kunnen op ieder moment worden ingediend door het sturen van een e-mail naar info@afstudeerwijzer.nl Afstudeerwijzer zal je gegevens dan na bevestiging binnen 4 weken verwijderen of aanpassen.

 • Bezwaar maken

Indien je het niet eens bent met een bepaalde verwerking van jouw gegevens, kun je te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking via het versturen van een e-mail naar info@afstudeerwijzer.nl. We zullen na ontvangst van je e-mail zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, reageren op jouw bezwaar.

 • Dataportabiliteit

Je hebt recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je het recht hebt om de Persoonsgegevens, die je aan ons hebt verstrekt, in een bruikbare vorm te ontvangen om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Indien je je gegevens in een dergelijke vorm wilt ontvangen, kun je een e-mail versturen aan info@afstudeerwijzer.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op om te bespreken in welk formaat je de gegevens wilt ontvangen. We zullen na dit contact binnen 4 weken, en uiterlijk binnen 3 maanden indien het verzoek complex is, reageren op jouw verzoek en de gegevens verstrekken.

 • Het intrekken van eerder gegeven toestemming

Indien je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je Persoonsgegevens, kun je deze toestemming te allen tijde intrekken door middel van het versturen van een e-mail naar info@afstudeerwijzer.nl. We zullen je verzoek met betrekking tot intrekking van toestemming zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken beantwoorden en bevestigen.

 • Het indienen van een klacht bij een Gegevensbeschermingsautoriteit

Indien je bedenkingen hebt over of je je zorgen maakt over de manier waarop wij omgaan met jouw Persoonsgegevens, met inbegrip van de wijze waarop wij jouw Persoonsgegevens hebben verwerkt, kun je dit melden bij een gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is om deze klachten aan te horen.


5. Contactgegevens en wijzigingen aan dit beleid

Indien je contact met ons wil opnemen met betrekking tot vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, kan dat via de volgende contactgegevens:

Denise Groeneveld – Afstudeerwijzer

E-mailadres: info@afstudeerwijzer.nl

Telefoonnummer: 06 13 26 64 33

Postadres: Jacob van Maerlantstraat 13 5216 JB  Den Bosch

Deze privacyverklaring kan door Afstudeerwijzer van tijd tot tijd veranderd worden, indien nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden en/of zij dit nodig acht. Indien Afstudeerwijzer inhoudelijke veranderingen doorvoert of daartoe wettelijk gehouden is, zullen we je voorafgaand aan deze verandering hierover berichten via het e-mailadres welke bij ons bekend is. Neem deze privacyverklaring regelmatig door, vooral voordat je ons enige Persoonsgegevens verstrekt. Deze privacyverklaring is voor het laatst op de hieronder aangegeven datum geüpdatet. Indien je onze website voortdurend blijft gebruiken na eventuele wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, zal uit dat gebruik jouw instemming met de voorwaarden van deze herziende verklaring blijken.


6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Afstudeerwijzer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Afstudeerwijzer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Op deze website worden daarnaast cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

6.1 Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet en het personaliseren van content en advertenties.

6.2 Jilt
Wij gebruiken het programma Jilt om je een persoonlijke, tijdelijke aanbieding te doen wanneer je een product toevoegt aan de winkelmand en je e-mailadres achter laat. Via e-mail ontvang je dan een herinnering aan het product dat je in de winkelmand op onze website hebt toegevoegd. Je kunt je te alle tijden via de e-mail uitschrijven van deze mailing.

6.3 Facebook Pixel
Functie: analytische cookie die websitebezoek meet.

Wij gebruiken een Facebook Pixel om de effectiviteit van advertenties te meten (te analyseren hoeveel procent van de mensen die een advertentie ziet de website bezoekt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of een bestelling plaatst, etc.);

Vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe klanten te werven die baat kunnen hebben bij het aanbod op de website;

Je uit te sluiten van advertenties als je je recent hebt aangemeld voor de nieuwsbrief of andere advertenties, zodat je geen irrelevante advertenties te zien krijgt. Op onderstaande pagina lees je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruikt om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Het privacy beleid van Facebook vind je hier: https://www.facebook.com/about/privacy/

Cookie-instellingen in je browser:
In je browser of op je apparaat zijn mogelijk instellingen beschikbaar waarmee je kunt kiezen browsercookies toe te staan en om ze te verwijderen. Voor meer informatie over deze instellingen raadpleeg je de Help-onderwerpen van je browser of apparaat. Bepaalde onderdelen van de website werken mogelijk niet correct als je het gebruik van cookies in je browser hebt uitgeschakeld.

Social media: delen op Facebook
We geven de optie om artikelen van de blog te delen op Facebook via een speciale link. Om die link goed te laten werken worden cookies gebruikt.

Afmelden voor cookies

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 27 december 2018.