Wil je hulp bij je plan van aanpak Hbo?

Vraag een vrijblijvend intakegesprek aan

Plan van aanpak Hbo

Voordat je start met je Hbo scriptie schrijf je een plan van aanpak. Dit is een document waarin je duidelijk laat zien wat het onderwerp van je onderzoek is, waarom je dit onderwerp gaat onderzoeken en hoe je dit gaat doen. Daarnaast maak je een werkplanning waarin je overzichtelijk weergeeft wanneer je welke werkzaamheden gaat uitvoeren. 

Plan van aanpak stappenplan

De figuur hieronder laat de stappen zien die je doorloopt in je plan van aanpak. Het kan zijn dat je opleiding deze stappen onderverdeeld in verschillende hoofdstukken. Lees daarom altijd het beoordelingsformulier voordat je begint, zodat je de volgorde van hoofdstukken en paragrafen aanhoudt die jouw opleiding wilt zien.

Stappenplan plan van aanpak

Stappenplan plan van aanpak gebaseerd op studiehandleidingen van diverse Hbo opleidingen. 


Inleiding plan van aanpak
1) Introductie
2) Relevantie 
3) Achtergrond informatie onderwerp
4) Leeswijzer

De inleiding van je plan van aanpak heeft als doel het onderwerp van je onderzoek te introduceren en de relevantie ervan aan te tonen. Daarnaast geef je achtergrond informatie over het onderwerp en laat je duidelijk aan de lezer zien wat er in je plan van aanpak beschreven staat. 

De eerste alinea van je inleiding bestaat uit een introductie van je onderwerp. Op deze plek in je plan van aanpak probeer je de aandacht van de lezer te trekken.  

In de inleiding moet duidelijk worden wat de relevantie is voor jouw onderzoek. Hierin geef je aan waarom je dit onderzoek uitvoert, dit dien je te onderbouwen door middel van cijfers en bronvermeldingen. 

Daarnaast laat je in de inleiding zien wat de context van je te onderzoeken onderwerp is. Dat betekent dat je kort en bondig informatie geeft over de organisatie waarbinnen je onderzoek plaatsvindt. Soms vraagt je opleiding ook een interne en externe analyse te maken om de context van je onderzoek te verduidelijken. Dat betekent dat je op micro, meso en macro niveau analyseert wat de omgeving is waarbinnen jouw te onderzoeken onderwerp zich bevindt. De analyses plaats je meestal in de bijlage en de belangrijkste bevindingen vermeld je in het hoofddocument. 

De inleiding van je plan van aanpak sluit je af met een leeswijzer waarin je kort en bonding vermeld wat de lezer in de volgende hoofdstukken gaat lezen. 

Probleemanalyse
1) Probleem duidelijk in kaart brengen
2) Doelstelling onderzoek
3) Onderzoeksvraag
4) Deelvragen

De probleemanalyse is misschien wel het belangrijkste onderdeel van je plan van aanpak. Door middel van deze analyse baken je namelijk het te onderzoeken onderwerp en dus je onderzoeksvraag af. Wanneer je een Hbo opleiding volgt formuleer je een praktijkgerichte onderzoeksvraag. Gedurende deze stap van het plan van aanpak probeer je zo goed mogelijk het probleem dat ten grondslag ligt van je onderwerp te analyseren. Dat betekent dat je vooronderzoek doet: doorlezen van interne bronnen, oriënterende gesprekken met verantwoordelijke personen, analyse van data uit systemen zoals een CRM systeem, etc. Met deze informatie kun je het probleem in kaart brengen. Een middel dat je hierbij kan helpen, zijn de 6 W-vragen van Verhoeven (2018)

Wat is het probleem?
Wie heeft het probleem?
Wanneer is het probleem ontstaan?
Waarom is het een probleem?
Waar doet het probleem zich voor?
Wat is de aanleiding van het probleem?

Wanneer je deze analyse volledig hebt uitgevoerd wordt duidelijk wat de doelstelling van jouw onderzoek is. Vaak formuleer je twee soorten doelstellingen:

1) Doelstelling van je opdrachtgever
2) Doelstelling van je onderzoek

Vervolgens formuleer je je onderzoeksvraag. Deze vraag dienst logisch te volgen uit de doelstelling van je onderzoek. Op basis van je onderzoeksvraag formuleer je de deelvragen van je onderzoek. De deelvragen dienen logisch samen te hangen met je onderzoeksvraag. Uiteindelijk moet je de onderzoeksvraag kunnen beantwoorden als je je deelvragen beantwoord hebt.

Theoretisch kader plan van aanpak
1) Definitie concepten
2) Theoretische modellen

Het theoretisch kader in je plan van aanpak bevat het kader van theorieën en modellen weer waarbinnen jouw onderzoek zich afspeelt. Op basis van je probleemanalyse formuleer je de belangrijkste concepten voor jouw onderzoek. Vervolgens formuleer je zoekwoorden waarmee je opzoek gaat naar relevante literatuur en bestudeer je de gevonden literatuur. Literatuur vind je via Google Scholar, de mediatheek van je opleiding en in je studieboeken. Je definieert  de belangrijkste concepten uit je onderzoek. Daarnaast onderzoek je welke modellen uit de literatuur je zou kunnen gebruiken om je deelvragen te beantwoorden. Je hebt dus een onderzoeksvraag uit de praktijk en je zoekt naar theorieën en modellen die je nodig hebt om de praktijk te onderzoeken. Wanneer je de modellen beschrijft in dit hoofdstuk is het belangrijk dat je onderbouwt waarom deze modellen belangrijk zijn voor je onderzoek. Het kan zijn dat je tijdens je literatuuronderzoek erachter komt dat je onderzoeksvraag en deelvragen aangepast kunnen worden, dan kun je dat natuurlijk doen. Het hoofdstuk theoretisch kader in het plan van aanpak is nog beknopt en zul je in je scriptie verder uitwerken. 

Methodologie
1) Literatuuronderzoek
2) Deskresearch
3) Fieldresearch
4) Validiteit en betrouwbaarheid

In het hoofdstuk methodologie beschrijf je hoe je van plan bent je onderzoek te gaan uitvoeren. Tijdens het schrijven van je scriptie maak je meestal gebruik van literatuuronderzoek,  deskresearch en fieldresearch. Afhankelijk van je onderzoeksvraag bestaat het fieldresearch uit kwantitatief of kwalitatief onderzoek. Je dient duidelijk te onderbouwen welk onderzoek je gaat doen en waarom je dat gaat doen. Daarna beschrijf je het type kwantitatief/kwalitatief onderzoek, de onderzoeksdoelgroep, de manier van dataverzameling en hoe je de data gaat analyseren. Daarnaast beschrijf je welke stappen je gaat ondernemen om de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek te waarborgen. Ook het hoofdstuk methodologie is in je plan van aanpak nog beknopt en zul je in je scriptie verder uitwerken. 

Werkplanning
1) Tijdplanning
2) Randvoorwaarden 
3) Budget

De werkplanning is een praktisch onderdeel van je plan van aanpak. Hierin maak je een realistische en vrij gedetailleerde tijdsplanning wanneer je aan welk deel van je scriptie gaat werken. Dit helpt je om per dag en per week gefocust aan een onderdeel van scriptie project te werken. Daarnaast weet je ook precies wanneer je voor of achter loopt op je planning. Een gantt chart is een handig middel om een planning voor je scriptie te maken. Daarnaast beschrijf je in dit onderdeel van je plan van aanpak wat de randvoorwaarden zijn om je onderzoek uit te kunnen voeren en wat de kosten zijn die je verwacht te maken.


Literatuur 

Literatuur die jou verder kan helpen bij het schrijven van je plan van aanpak.


Wil je hulp bij je plan van aanpak Hbo?

Neem vrijblijvend contact met ons op om een intakegesprek in te plannen. Tijdens dit intakegesprek bespreken we jouw hulpvraag en leggen we uit hoe we jou verder kunnen helpen bij jouw scriptie. Zo weet je duidelijk wat we jou kunnen bieden. Natuurlijk kun je zelf ook vragen stellen. Een intakegesprek proberen we altijd binnen 24 uur in te plannen of op een moment dat goed bij jouw agenda past.