Wil je hulp bij de methoden van onderzoek van je scriptie?

Vraag een vrijblijvend intakegesprek aan

Methoden van onderzoek

Methoden van onderzoek is het hoofdstuk dat volgt op het hoofdstuk theoretisch kader. In dit hoofdstuk onderbouw je welke methoden je hebt gebruikt om de data die je nodig hebt voor je onderzoek te verzamelen. Ook geef je aan waarom de data belangrijk is voor jouw onderzoek. Daarnaast sta je stil bij de beperkingen van de methoden die hebt gebruikt (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009).  Op deze pagina vind je tips voor het schrijven van het hoofdstuk methoden van onderzoek op WO niveau. Een voorbeeld van dit hoofdstuk kun je op onze pagina methode van onderzoek voorbeeld lezen. Schrijf je een scriptie op Hbo niveau? Lees dan hier verder.

Onderzoeksmethoden scriptie

Het hoofdstuk methoden van onderzoek wordt ook wel methoden of methods of methodologie onderzoek genoemd. De structuur van dit hoofdstuk kun je opbouwen aan de hand van de "research union" van Saunders, Lewis en Thornhill (2009). Deze "research union" kun je afpellen, van buiten naar binnen. Door de ui laag voor laag te volgen bouw je de structuur van het hoofdstuk onderzoeksmethoden van je scriptie logisch op. De "research union" staat weergeven in onderstaand figuur.

Methoden van onderzoek

Research Union (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009)


Filosofie scriptieonderzoek

Wanneer je onderzoek doet ontwikkel je nieuwe kennis, je voegt namelijk iets nieuws toe aan het bestaande kennisveld. De onderzoeksfilosofie die je aanneemt beïnvloed de aannames die je maakt en daardoor ook de keuzes die je maakt in de onderzoeksmethoden van je scriptie. Het is daarom belangrijk om bewust te zijn van de filosofie die je aanneemt en dat je daarop ook reflecteert (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Afhankelijk van de onderzoeksvraag van je onderzoek past een bepaalde onderzoeksfilosofie beter bij je onderzoek dan een andere filosofie. Meer over onderzoeksfilosofie kun je lezen in het boek "Research Methods for Business Students".


Benadering scriptieonderzoek

Het ontwerp van je onderzoek is sterk afhankelijk van de mate waarin theory over het te onderzoeken fenomeen beschikbaar is. Dit bepaalt dan ook de benadering van je onderzoek. Saunders, Lewis en Thornhill (2009) maken onderscheid in een deductieve benadering en een inductieve benadering. Je volgt een deductieve benadering wanneer je "theorie test". Hypothesen worden van bestaande theorie afgeleid waarna de hypothesen worden getest. Je volgt een inductieve benadering wanneer je data verzamelt en op basis van de analyse van deze data een theorie ontwikkelt (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Een combinatie van beide benaderingen is ook mogelijk. 


Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek kan gebaseerd worden op de onderzoeksvraag van je onderzoek. Het doel hangt namelijk samen met het antwoord dat je verwacht te krijgen op je onderzoeksvraag. Het doel van een onderzoek kan volgens Saunders, Lewis en Thornhill (2009) verkennend, beschrijvend of verklarend zijn. Bij verkennend onderzoek, onderzoek je "wat er gebeurt". Bij beschrijvend onderzoek probeer je een fenomeen te definiëren en bij verklarend onderzoek ga je opzoek naar verbanden/relaties tussen variabelen (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009).


Keuze methoden van onderzoek

De methode die je uiteindelijk kiest kan kwantitatief zijn, kwalitatief of een combinatie van beiden zijn. Bij kwalitatief onderzoek gaat het om de interpretatieve manier waarop de onderzoeker naar de wereld kijkt en verschillende methoden gebruikt om onderzoek te doen (Mortelmans, 2013). Vaak wordt aangegeven dat het onderzoek betreft dat geen cijfers bevat. Kwantitatief onderzoek betreft onderzoek waarbij cijfermatige data wordt verzameld en resultaten door middel van een statistische procedure worden geproduceerd (Mortelmans, 2013). 


Strategie methoden van onderzoek

Er bestaan verschillende onderzoeksstrategie die je kunt inzetten bij de uitvoering van je onderzoek. Deze strategie is onafhankelijk van het doel van je onderzoek. Wel zijn er strategieën die bij een deductieve of inductieve benadering van een onderzoek behoren. Het is te simplistisch om aan te geven dat bepaalde strategieën bij een bepaalde benadering horen daar moet je wel een duidelijk onderbouwing voor geven in je hoofdstuk methoden van onderzoek. Voorbeelden van strategieën zijn: experiment, enquête, interviews, case study, actie onderzoek, archief onderzoek, etc. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009).


Tijdshorizon methode scriptie

De tijdshorizon is een belangrijk element van je onderzoek. Dit bepaalt ook de planning van van je onderzoek. Wanneer je ervoor kiest om data te verzamelen op een bepaald moment in de tijd noemen Saunders, Lewis en Thornhill (2009) dit "cross-sectional" onderzoek. Je kunt ook een onderzoek uitvoeren over een langere tijdsperiode. Dit kun je bijvoorbeeld doen als je een bepaalde gedragsverandering in twee jaar wilt meten. Deze tijdshorizon noemen Saunders, Lewis en Thornhill (2009) "longitudinal". 


Data collectie en dat analyse

Wanneer je de bovenstaande "uienringen" hebt doorlopen kom je tot de data collectie en data analyse. Bij de data collectie sta je stil bij de data die je verzamelt voor je onderzoek en hoe je dit gaat doen. Bij de data analyse sta je stil bij de methode waarmee je de data kunt analyseren.


Data collectie

Welke data je verzamelt voor je onderzoek wordt onder andere bepaald door de strategie die je volgt. Wanneer je archief onderzoek doet kun je je data bijvoorbeeld downloaden uit databases. Dit is heel anders als je interviews doet om data te verzamelen. Belangrijk is dat je duidelijk in kaart brengt wat de onderzoekspopulatie is van jouw onderzoek. De onderzoekspopulatie bestaat uit het totaal van eenheden of waarnemingen waarop jouw onderzoek betrekking heeft. Bijvoorbeeld je doet onderzoek naar het gebruik van elektrische fietsen onder jongeren tussen de 12 en 18 jaar in Nederland. Je onderzoekspopulatie bestaat dan uit alle Nederlandse jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een elektrische fiets hebben. Vaak wordt niet de onderzoekspopulatie in zijn geheel onderzocht maar wordt een sample van de onderzoekspopulatie onderzocht. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld dat de onderzoekspopulatie relatief groot is en daardoor onpraktisch om geheel te onderzoeken, er is beperkt budget beschikbaar of er beperkt tijd beschikbaar. Belangrijk bij de sample is dat de sample representatief is. In andere woorden, kun je de resultaten van je onderzoek op basis van deze sample generaliseren naar de gehele onderzoekspopulatie?(Saunders, Lewis & Thornhill, 2009).


Data analyse

De data analyse betreft de methode waarmee je de verzamelde data analyseert. Hierdoor maak je het mogelijk de data om te zetten in resultaten die je kunt interpreteren. Op basis van de resultaten kun je bijvoorbeeld hypothesen accepteren of verwerpen. Ook kun je deelvragen beantwoorden omdat de resultaten inzicht geven in het fenomeen dat je onderzoekt. Wanneer je archief onderzoek doet en data hebt gedownload uit een data base kun je verschillende statistische toetsen uitvoeren om hypothesen te testen. Dit kun je doen met software als STATA of als SPSS. Wanneer je interviews uitvoert neem je deze op, je schrijft ze uit en codeert ze. Beide voorbeelden zijn voorbeelden van data analyses. Belangrijk is dat je steeds onderbouwt waarom je voor een bepaalde data analyse kiest.


Validiteit en betrouwbaarheid onderzoek

De validiteit betreft de vraag of je meet wat je wilt weten? Kun je met de methodiek die je hebt gekozen en design van het onderzoek meten wat je wilt weten? (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009).

Betrouwbaarheid betreft de mate waarin de data collectie en de data analyse ervoor zorgen dat de bevindingen consistent zijn. Vragen die je jezelf zou kunnen stellen volgens Easterby-Smith et al. (2008) zoals gerefereerd in Saunders, Lewis en Thornhill (2009) zijn:
1) Laten de data collectie techniek en data analyse dezelfde resultaten zien op andere momenten?
2) Zijn de waarnemingen hetzelfde als deze worden waargenomen naar een andere onderzoeker?
3) Is het onderzoek transparant in hoe de ruwe data geïnterpreteerd is?


Literatuur 

Literatuur die jou verder kan helpen bij de opbouw van je scriptie.


Wil je hulp bij de methoden van onderzoek van je scriptie?

Neem vrijblijvend contact met ons op om een intakegesprek in te plannen. Tijdens dit intakegesprek bespreken we jouw hulpvraag en leggen we uit hoe we jou verder kunnen helpen bij jouw scriptie. Zo weet je duidelijk wat we jou kunnen bieden. Natuurlijk kun je zelf ook vragen stellen. Een intakegesprek proberen we altijd binnen 24 uur in te plannen of op een moment dat goed bij jouw agenda past.