Algemene voorwaarden scriptiebegeleiding Afstudeerwijzer

Hieronder kun je kunt onze algemene voorwaarden lezen.


Artikel 1 Algemeen, Toepasselijke voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Afstudeerwijzer: een dienstverlener voor scriptiebegeleiding en aanverwante zaken, gevestigd en kantoorhoudende te Den Bosch, ingeschreven in het Handelsregister onder het KVK nummer 69935866.
 2. Student: de natuurlijke persoon die met Afstudeerwijzer een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Partijen: Afstudeerwijzer en Student.
 4. Overeenkomst: de door Partijen schriftelijk of per e-mail overeengekomen afspraak tot de uitvoering van de Opdracht alsmede de voorwaarden waaronder de Opdracht zal worden uitgevoerd.
 5. Opdracht: onderdeel van de tussen Partijen geldende overeenkomst, inhoudende een door Afstudeerwijzer ten behoeve van de Student te verrichten taak, hieronder begrepen Online Scriptiebegeleiding en Locatie Scriptiebegeleiding.
 6. Online Scriptiebegeleiding: scriptiebegeleiding en aanverwante werkzaamheden via e-mail, skype of telefoon.
 7. Locatie Scriptiebegeleiding: scriptiebegeleiding en aanverwante werkzaamheden door middel van een fysieke afspraak op een locatie in Den Bosch of in Utrecht.
 8. Begeleidingsuur: een tijdseenheid van zestig minuten, ofwel in de vorm van Online Scriptiebegeleiding, ofwel in de vorm van Locatie Scriptiebegeleiding.
 9. Begeleider(s): de door Afstudeerwijzer aan de Student toegewezen scriptiebegeleider.
 10. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Afstudeerwijzer en Student, alle door Afstudeerwijzer ten behoeve van de Student te verrichten werkzaamheden en op alle Opdrachten van de Student aan Afstudeerwijzer.
 11. De Student verklaart expliciet dat deze Algemene Voorwaarden hem of haar voorafgaand aan de Opdracht ter hand zijn gesteld. De Student verklaart bovendien expliciet de inhoud van de Algemene Voorwaarden tot zich te hebben genomen en verklaart zich expliciet akkoord met alle bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
 12. De Privacyverklaring van Afstudeerwijzer vormt een integraal deel van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

 1. De door Afstudeerwijzer gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Het eerste intakegesprek tussen Student en Afstudeerwijzer en/of Begeleider, mits telefonisch of online gevoerd, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
 3. Alle in aanbiedingen en offertes vermelde bedragen zijn in Euro’s.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Afstudeerwijzer niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Tussen Partijen komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat de Student schriftelijk, dan wel via e-mail akkoord geeft om te starten met begeleidingsuren.
 2. Afstudeerwijzer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op Afstudeerwijzer rust een inspanningsverplichting. Afstudeerwijzer garandeert nimmer dat met de dienstverlening een bepaald resultaat wordt geboekt.
 3. Afstudeerwijzer draagt er zorg voor dat de werkzaamheden worden verricht door ter zake deskundige Begeleiders.
 4. Indien Afstudeerwijzer dit opportuun acht, kan zij voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst ter zake kundige derden inschakelen.
 5. De data en de wijze waarop de werkzaamheden door Afstudeerwijzer ten behoeve van de Student zullen plaatsvinden, worden in overleg tussen de Student en de Begeleider en/of Afstudeerwijzer vastgelegd.
 6. De Student draagt er zorg voor dat alle gegevens en documenten, waarvan Afstudeerwijzer en/of de Begeleider aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Student redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Afstudeerwijzer en/of de Begeleider worden verstrekt.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst overeenkomstig aanpassen.
 2. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht daardoor worden beïnvloed. Afstudeerwijzer zal de Student zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Afstudeerwijzer de Student hierover van tevoren inlichten. Genoemde wijzigingen gaan in na 30 dagen gerekend vanaf de dag waarop Afstudeerwijzer de Student over de wijzigingen heeft ingelicht. De Student heeft in een dergelijk geval het recht de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

Artikel 5 Herroepingsrecht en uitoefening van het herroepingsrecht

 1. De Student heeft de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de termijn van veertien dagen. De termijn van 14 dagen gaat in op de dag van het aangaan van de Overeenkomst.
 2. Indien de Student gebruik wil maken van zijn of haar herroepingsrecht, meldt hij of zij dit binnen de in lid 1 van dit Artikel genoemde termijn aan Afstudeerwijzer op een ondubbelzinnige (elektronische) wijze.
 3. Afstudeerwijzer stuurt na ontvangst van de melding zoals bedoeld in lid 2 van dit Artikel onverwijld een ontvangstbevestiging.
 4. Afstudeerwijzer vergoedt, met uitzondering van situaties zoals bedoeld in lid 5 en lid 6 van dit Artikel, alle door haar ontvangen betalingen van de Student, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Student de herroeping meldt.
 5. Indien en voorzover Afstudeerwijzer de werkzaamheden onder de Opdracht deels heeft uitgevoerd gedurende de in de lid 1 genoemde termijn én de Student daarbij heeft ingestemd met het aanvangen van de werkzaamheden binnen deze termijn, is Afstudeerwijzer nimmer verplicht het bedrag dat gelijk staat aan het door haar uitgevoerde gedeelte van de Opdracht aan de Student terug te betalen. In een dergelijk geval betaalt Afstudeerwijzer alleen het nog niet-voltooide gedeelte van de Opdracht aan Student terug, welk gedeelte gelijk staat aan een of meerdere Begeleidingsuren of een eenheid daarvan.
 6. Indien en voorzover Afstudeerwijzer de werkzaamheden onder de Opdracht volledig heeft uitgevoerd gedurende de in de lid 1 genoemde termijn, vervalt het in dit artikel beschreven herroepingsrecht volledig.
 7. Ingeval een situatie zoals bedoeld in lid 5 en/of lid 6 van dit artikel zich voordoet, verklaart de Student hierbij geheel dan wel gedeeltelijk af te zien van zijn of haar herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel.
 8. Afstudeerwijzer gebruikt voor terugbetaling in het kader van dit Artikel hetzelfde betaalmiddel dat de Student heeft gebruikt, tenzij de Student instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Student.

Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De Overeenkomst tussen Afstudeerwijzer en een Student wordt aangegaan voor bepaalde tijd, zoals overeengekomen tussen beide Partijen, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan geldt dit nimmer als een fatale termijn.

Artikel 7 Honorarium en uitvoering van Online Scriptiebegeleiding en Locatie Scriptiebegeleiding

 1. Partijen komen bij het tot stand komen van de Overeenkomst altijd een vast honorarium per Begeleidingsuur overeen.
 2. Wanneer geen vaste tarieven overeen zijn gekomen, hanteert Afstudeerwijzer het uurtarief zoals op de offerte is opgenomen.
 3. Locatie Scriptiebegeleiding bedraagt per sessie minimaal één Begeleidingsuur of langer.
 4. Een aangekocht Begeleidingsuur of Begeleidingsuren is/zijn maximaal twee jaar geldig, gerekend vanaf de datum van aankoop van het/de Begeleidingsuur c.q. Begeleidingsuren.
 5. Afstudeerwijzer zal van iedere Student een nauwkeurig overzicht bijhouden van de aangekochte en besteedde Begeleidingsuren. Dit is door de Student te allen tijde in te zien via een Excel sheet. Het overzicht van de Begeleidingsuren is zoveel mogelijk up to date, echter dient de Student rekening te houden met ongeveer 3 werkdagen verwerkingstijd van de Begeleider.
 6. Indien de Student zonder tijdige mededeling niet gebruik maakt van een reeds ingepland Begeleidingsuur of Begeleidingsuren, wordt 1 (één) Begeleidingsuur desondanks gedeclareerd. Onder tijdige mededeling wordt verstaan minimaal 48 uur vóór aanvang van het geplande Begeleidingsuur of de Begeleidingsuren.
 7. Afstudeerwijzer behoudt zich het recht voor haar tarieven van tijd tot tijd te wijzigen. Indien Afstudeerwijzer voornemens is haar tarieven en/of de transactiekosten te wijzigen, maakt zij dit één maand voor de ingangsdatum van de wijziging(en) kenbaar. De Student heeft in een dergelijk geval het recht om binnen 4 weken na deze bekendmaking de Overeenkomst schriftelijk of via e-mail te ontbinden. Het recht op ontbinding vervalt één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst.

Artikel 8 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden vóór aanvang van de werkzaamheden. Betaling kan uitsluitend achteraf plaatsvinden indien beide Partijen hiermee hebben ingestemd, op een door Afstudeerwijzer aan te geven wijze.
 2. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting van de Student niet op.
 3. Indien Partijen hebben ingestemd met een betaling achteraf, dient deze betaling binnen zeven dagen na verzending van de factuur te geschieden.
 4. Indien de Student in gebreke blijft in de betaling, is de Student van rechtswege in verzuim. Afstudeerwijzer zal in dat geval de werkzaamheden opschorten tot het moment waarop de Student is overgegaan tot betaling.
 5. Is de Student in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn of haar betalingsverplichtingen, dan komt de wettelijke rente en alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de Student, waaronder de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 • Zolang door Afstudeerwijzer geen volledige betaling is ontvangen met betrekking tot het in het kader van de Overeenkomst en de Opdracht geleverde, blijven ter beschikking gestelde goederen van de Student, alsook alle opgeleverde documenten door Afstudeerwijzer, eigendom van Afstudeerwijzer tot het moment van algehele betaling.

Artikel 10 Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Student direct, maar in ieder geval binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht, schriftelijk te worden gemeld aan Afstudeerwijzer middels het versturen van een e-mail aan info@afstudeerwijzer.nl. Indien de klacht na beëindiging van de werkzaamheden onder de Overeenkomst ontstaat, dan is Student verplicht deze binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht te melden. De schriftelijke klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de eventuele tekortkoming en het bewijs hiervan te bevatten, zodat Afstudeerwijzer in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zulks ter beoordeling van Afstudeerwijzer, zal Afstudeerwijzer de werkzaamheden onder de Overeenkomst alsnog verrichten, tenzij dit inmiddels voor de Student aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Student schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Restitutie van reeds verbruikte Begeleidingsuren is nimmer mogelijk, tenzij sprake is van een ernstige tekortkoming in de uitgevoerde werkzaamheden door Afstudeerwijzer.

Artikel 11 Opzegging, opschorting en ontbinding

 1. Beide Partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de Student de Overeenkomst opzegt terwijl Afstudeerwijzer reeds met de uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen, is de Student gehouden alle schade te vergoeden welke Afstudeerwijzer lijdt ten gevolge van deze opzegging. De hieronder begrepen schade bevat onder meer de vergoeding van reeds uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten, bezettingsverlies, winstderving en gevolgschade. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de Student.
 3. Indien de Student Begeleidingsuren heeft aangekocht en de Student zegt de Overeenkomst op voordat alle Begeleidingsuren zijn gebruikt, vindt geen terugbetaling van deze Begeleidingsuren plaats, tenzij sprake is van een situatie zoals genoemd in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Afstudeerwijzer, zal Afstudeerwijzer in overleg met de Student zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Student toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Afstudeerwijzer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Afstudeerwijzer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
 6. de Student de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 7. na het sluiten van de Overeenkomst Afstudeerwijzer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Student de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Student slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
 8. Voorts is Afstudeerwijzer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
 9. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Afstudeerwijzer op de Student onmiddellijk opeisbaar. Indien Afstudeerwijzer de nakoming van de verplichtingen
  opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
 10. Afstudeerwijzer is nooit gehouden tot vergoeding van enige schadevergoeding als gevolg van ontbinding van de Opdracht of Overeenkomst.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Afstudeerwijzer en Student treden met elkaar in overleg over de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd. Hoewel de Opdracht naar beste inzicht, vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap zijdens Afstudeerwijzer wordt uitgevoerd, kan Afstudeerwijzer geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen in het kader van de Overeenkomst. Afstudeerwijzer komt dan ook geen enkele aansprakelijkheid toe in verband met de beoordeling door de beoordelende onderwijsinstelling van de kwaliteit (waaronder het cijfer) van de door de Student zelf te schrijven scriptie.
 2. Afstudeerwijzer is met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover deze het gevolg zijn van niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid, en het vakmanschap waarop bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst redelijkerwijs mag worden vertrouwd.
 3. Afstudeerwijzer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, hieronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, bedrijfsschade, gemiste besparingen en/of stagnatieschade, welke de Student mocht lijden door gebreken in de uitvoering van de Opdracht.
 4. Afstudeerwijzer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onvolledigheid of onjuistheid van de door Student aan Afstudeerwijzer verstrekte informatie.
 5. Indien, niettegenstaande de in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel vervatte aansprakelijkheidsuitsluitingen Afstudeerwijzer aansprakelijk mocht worden gehouden voor enige schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door de Student aan Afstudeerwijzer betaalde honorarium over de afgelopen 6 maanden.

Artikel 13 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken waarop Afstudeerwijzer en/of de Student geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Afstudeerwijzer en/of de Student niet in staat is zijn of haar verplichtingen na te komen. Tot die omstandigheden worden zijdens Afstudeerwijzer onder meer gerekend, doch niet beperkt tot: maatregelen van enige overheidsinstantie, onvoldoende personele bezetting bij ziekte, machinedefecten (computers inbegrepen), technische storingen en overmacht bij het verloren gaan van gegevens in de meest ruime zin van het woord.
 3. Afstudeerwijzer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Afstudeerwijzer haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.
 5. Voor zover Afstudeerwijzer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Afstudeerwijzer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De Student is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 Geheimhouding

 1. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Nadere bepalingen omtrent de geheimhouding en de waarborging van de privacy van de Student zijn opgenomen in de Privacyverklaring van Afstudeerwijzer.

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt Afstudeerwijzer zich exclusief de rechten en bevoegdheden voor, die Afstudeerwijzer toekomen met betrekking tot de dienstverlening, Opdracht en daaruit voortvloeiende documenten op grond van intellectuele eigendom. Onder deze rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen: alle auteursrechten, octrooirechten, merk- en modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in de breedste zin van het woord.
 2. Alle door Afstudeerwijzer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Student en mogen niet door hem of haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Afstudeerwijzer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Afstudeerwijzer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16 Toepasselijk recht, geschillen

 1. Op elke Overeenkomst tussen Afstudeerwijzer en de Student is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens zich tot een rechter te wenden, zullen Partijen het uiterste trachten om tot een voor beide Partijen acceptabele oplossing te komen
 3. De rechter in de vestigingsplaats van Afstudeerwijzer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algemene Voorwaarden c.q. de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.
 6. Afstudeerwijzer behoudt zich het recht voor de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te veranderen.