Stijging vraag scriptiebegeleiding

Vandaag publiceerde Trouw het artikel “bezorgdheid over de groeiende populariteit van betaalde scriptiebegeleiders” (Harmsen, 2019). De vraag naar betaalde scriptiebegeleiders neemt toe en de kansen blijken hierdoor te vergroten voor studenten van hoogopgeleide ouders (Geus, de & Bisschop, 2017). De toename in de vraag naar scriptiebegeleiding is echter een signaal, maar wat ligt er nu ten grondslag aan de toename in de vraag van studenten naar betaalde scriptiebegeleiding?


Het schaduwonderwijs

Scriptiebegeleiding valt onder de branche schaduwonderwijs. De inspectie van onderwijs heeft het concept schaduwonderwijs in 2015 gedefinieerd als onderwijs dat aanvullend is op het regulier onderwijs en waarvoor ouders zelf betalen. Ook wel ondersteunend onderwijs genoemd (Geus, de & Bisschop, 2017). Het CBS definieert het schaduwonderwijs als alle onderwijs gerelateerde producten en diensten die buiten het regulier onderwijs aangeboden worden (CBS, 2016). In 2017 hebben de Geus en Bisschop (2017) geprobeerd de marktomgeving van het schaduwonderwijs in kaart te brengen. Op basis van de aanbodzijde, KvK registraties 2015 en de bijbehorende omzet, is vastgesteld dat de marktomvang in 2015 €74 miljoen bedroeg. Echter op basis van de vraagzijde, schooljaar 2016/2017, is vastgesteld dat de omzet in deze branche tussen de €185 en €286 miljoen bedroeg. Volgens het CBS had deze markt in Nederland in 2015 een marktomvang van €189 miljoen (CBS, 2016). Met name het hoger onderwijs blijkt binnen het schaduwonderwijs een groeimarkt te zijn. Zo investeerde een Nederlandse investeringsmaatschappij in 2019 een miljoen euro in Pallas Athena. Een bedrijf dat in het hele land bijles en examentrainingen aanbiedt voor universitaire studenten (AOB, 2019). De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat met name leerlingen van hoogopgeleide ouders schaduwonderwijs volgen. De Geus en Bisschop (2017) geven aan dat hierdoor de kansen voor deze studenten worden vergroot ten opzichte van studenten die geen schaduwonderwijs volgen.


Redenen groei schaduwonderwijs

Dat met name de vraag naar schaduwonderwijs groeit onder studenten binnen het hoger onderwijs heeft verschillende redenen. Ten eerste wordt het hoger onderwijs ook wel een massaproduct genoemd waarbij studenten worden beoordeeld op studiesucces en diplomarendement. Aandacht voor de individuele student is nihil. De groei van het schaduwonderwijs hangt onder andere samen met de behoefte van studenten aan maatwerk. Studenten hebben verschillende motieven om gebruik te maken van schaduwonderwijs  (AOB, 2019) (Onderwijsinspectie, 2019):

 • Remedie: inlopen op de opgelopen achterstanden.
 • Competitie: studenten willen zo hoog mogelijke prestaties behalen om hun maatschappelijke positie te verbeteren.
 • Compensatie: de opleiding schiet tekort in het bieden van maatwerk en het begeleiden van de student.
 • Uitbesteding ouderlijke taken: thuis heeft de student te veel afleiding of ouders kunnen de begeleiding zelf niet geven.

Ten tweede willen beleidsmakers bij de overheid en bij de Hbo-instellingen de onderzoekscapaciteit van het Hbo verhogen maar in de praktijk blijkt dit lastig te zijn. Zo wil de overheid het Hbo-onderwijs sterker verbinden aan praktijkgericht onderzoek en stelt zij als doel dat in 2020 100% van de docenten een master-diploma behaald moet hebben (Tewinkel & Juist, 2012). Uit onderzoek van Griffioen (2018) blijkt echter dat in slechts 17% van de openstaande vacatures voor Hbo docenten van verschillende hogescholen naar onderzoeksvaardigheden wordt vraagt (Griffioen, 2018). De nadruk in de vacatures ligt op didactische vaardigheden. Uit het onderzoek van Griffioen (2018) blijkt daarnaast dat docenten die didactische vaardigheden goed beheersen minder competent zijn in onderzoeksvaardigheden (Griffioen, 2018). Hbo docenten dienen een master-opleiding te behalen maar de vertaling van onderzoeksmethodieken die zij leren tijdens deze master-opleiding worden (nog) niet vertaald naar de colleges die gegeven worden in het Hbo-onderwijs. Het gevolg hiervan is dat Hbo studenten een praktijkgericht onderzoek moeten uitvoeren (de scriptie) maar dat een groot gedeelte van deze studenten de benodigde onderzoeksvaardigheden onvoldoende beheerst.


Macro omgevingsfactoren 

Daarnaast zijn er nog een aantal macro omgevingsfactoren die van invloed zijn op de groeiende vraag naar scriptiebegeleiding. Zo was in 2017 30,6% van de Nederlandse bevolking tussen de 15 en 75 jaar oud hoogopgeleid (Onderwijs in cijfers, 2017).

In het schooljaar 2017/2018 volgenden 732.804 studenten een Hbo of Wo studie in Nederland. Dit is 7,3% hoger dan in het schooljaar 2015/2016 (CBS, 2019). Dit zijn hoge aantallen en om deze studenten te kunnen voorzien in passend onderwijs zijn investeringen nodig. Echter de rijksbijdrage per student in 2018 is met 25% afgenomen ten opzichte van 2000 (dit zijn geïndexeerde cijfers). Dit heeft tot gevolg dat de prestaties van de wetenschappers en docenten hieronder lijden en dit heeft natuurlijk een impact op studenten (VSNU, 2018).

Een opvallende ontwikkelingen gezien de wijzigingen in de financiële ondersteuning van studenten door de overheid. Zo hebben er in 2015 veranderingen plaatsgevonden in de manier waarop de overheid studenten financieel ondersteunt bij het behalen van de studie. Studenten konden tot 2015 een basisbeurs ontvangen die vastgesteld werd op het inkomen van de ouders en de woonsituatie van de student. Wanneer de student binnen 10 jaar de opleiding afrondde werd deze beurs omgezet in een gift (Duo, 2019). Na 2015 is dit veranderd in verschillende leningen. Zo kan de student een aanvullende beurs afsluiten wanneer het inkomen van de ouders laag is. Deze beurs wordt omgezet in een gift als de student binnen 5 jaar afstudeert. Daarnaast hebben studenten de mogelijkheid om een lening of rentedragend collegekrediet af te sluiten. Deze leningen moet de student terugbetalen (Duo, 2019). Opvallend is dan ook het artikel van de NOS vandaag waarin VVD-senator Bruijn wordt geciteerd. Hierin beschrijft de NOS dat de VVD-senator Bruijn aangeeft dat de VVD voor het kabinetsplan is om de rente op de studieleningen te verhogen omdat het kabinet extra geld aan onderwijs geeft (NOS, 2019). Zoals de NOS citeert: "De regering eet dat geld niet op, maar geeft het terug. De opbrengst gebruikt het kabinet immers om te investeren en lasten te verlichten zonder de staatsschuld te laten oplopen" (NOS, 2019). Ook geeft de minister van onderwijs Ingrid van Engelshoven aan: “het leenstelsel levert een hoop geld op dat we weer investeren in de kwaliteit van het onderwijs en dat is hard nodig” (Engelshoven, 2019). Dit lijken discutabele uitspraken gezien dat uit de cijfers van de VSNU (2018) blijkt dat in 2018 de rijksbijdrage per student 25% lager was dan in 2000 terwijl in het jaar 2000 geen sprake was van een leenstelsel.

Harmens (2019) beschrijft in haar artikel in Trouw alternatieve om scriptiebegeleiding door particulieren scriptiebureaus tegen te gaan zoals een eigen redigeerdienst bij de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. De Universiteit heeft dan wel meer grip op hoe de begeleiding gegeven wordt maar de student betaalt nog steeds ongeveer 50 euro per uur waardoor de tweedeling tussen studenten blijft bestaan.


Bronnen

AOB. (2019, Januari 31). AOB. Opgeroepen op april 2019, van www.aob.nl: https://www.aob.nl/nieuws/schaduwonderwijs-rukt-op-naar-het-hbo/

CBS. (2016). Uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding. Opgeroepen op 10 29, 2018, van CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2016/45/uitgaven-van-huishoudens-aan-huiswerkbegeleiding

CBS. (2019). Statweb/publication/. Opgeroepen op april 2019, van www.statline.cbs.nl: https://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=71450ned&D1=0&D2=0&D3=0&D4=a&D5=0&D6=0,6-18&D7=a&HDR=G1,T,G2,G4,G5,G6&STB=G3&VW=T

Duo. (2019). Duo. Opgeroepen op April 2019, van www.duo.nl: https://duo.nl/particulier/studiefinanciering/waar-bestaat-het-uit.jsp

Engelshoven, I. (2019, Juni 3). uitzending/nos-journaal. Opgehaald van NOS: https://nos.nl/uitzending/nos-journaal

Geus, de, W., & Bisschop, P. (2017). Licht op schaduwonderwijs Onderzoek naar deelname aan en uitgaven voor schaduwonderwijs. SEO. Utrecht: Obereon.

Griffioen, D. (2018). Building Research Capacity in New Universities During Times of Academic Drift: Lecturers Professional Profiles. Amsterdam University of Applied Sciences. Amsterdam: International Association of Universities.

Harmsen, J. (2019, Juni 3). Bezorgdheid over de groeidende populariteit van betaalde scriptiebegeleiders. Opgehaald van Trouwe: https://www.trouw.nl/samenleving/bezorgdheid-over-de-groeiende-populariteit-van-betaalde-scriptiebegeleiders-~a22c96fe/

NOS. (2019, Juni 3). Eerste Kamer niet overtuigd van renteverhoging studielening. Opgehaald van NOS: https://nos.nl/artikel/2286585-eerste-kamer-niet-overtuigd-van-renteverhoging-studielening.html

Nubid. (2017). Studentenonderzoek. Nubid.

Onderwijs in cijfers. (2017). Onderwijsincijfers. Opgeroepen op april 2019, van www.onderwijsincijfers.nl: https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/internationaal/opleidingsniveau-bevolking

Onderwijsinspectie. (2019). De staat van het onderwijs 2017/2018.

Tewinkel, W., & Juist, N. (2012). Academisering docenten-Summary. Opgeroepen op 10 29, 2018, van edugroepen: https://www.edugroepen.nl/sites/SHO/SitePages/Academisering%20docenten-summary.aspx

VSNU. (2018). VSNU. Opgeroepen op April 2019, van www.vsnu.nl: https://www.vsnu.nl/dalende-rijksbijdrage.html

Afgelopen week was Afstudeerwijzer gastspreker op TIAS Business school. Tijdens twee presentaties hebben we studenten praktische tips meegegeven voor het schrijven van een Wo master scriptie. Daarbij hebben we onder andere stil gestaan bij de volgende onderwerpen:


 • Het scriptieonderwerp. Het eerst onderdeel van je scriptie bestaat uit het vaststellen van het scriptieonderwerp. Het onderwerp moet aansluiten bij je studie of bij de specialisatie die je volgt. Daarnaast moet je onderzoek iets toevoegen aan de bestaande theorie, dit heet ook wel theoretische relevantie. Een methode die we bespreken is bijvoorbeeld gap-spotting.
 • Het onderzoeksvoorstel. Voordat je daadwerkelijk start met je scriptie schrijf je een onderzoeksvoorstel. Dit wordt soms ook het plan van aanpak of het afstudeerwerkplan genoemd. Het onderzoeksvoorstel beschrijft in grote lijnen wat je gaat onderzoeken, waarom je dit gaat onderzoeken en hoe je dit gaat onderzoeken. Het geeft de beoordelaar een indicatie van de haalbaarheid van je onderzoek. Daarnaast biedt het voorstel jou een leidraad. We bespreken concreet welke belangrijke elementen er in je onderzoeksvoorstel moeten staan.
 • De samenwerking met je beoordelaar/begeleider. Je beoordelaar/begeleider speelt een rol bij het schrijven van je scriptie. Je kunt bij je beoordelaar/begeleider terecht voor vragen en van hem of haar krijg je ook een zekere sturing. Het is daarom belangrijk om te werken aan een goede relatie zodat je goed kunt samenwerken met je beoordelaar/begeleider. We staan stil bij praktische en concrete manieren waarop je aan deze relatie kunt werken.
 • Een planning. Bij het schrijven van een scriptie spelen verschillende aspecten een rol en vaak veranderen paragrafen en hoofdstukken omdat je gedurende het schrijven van je scriptie steeds nieuwe inzichten krijgt. Een goede planning geeft je overzicht en helpt je om de scriptie op te delen in kleinere stappen. Tijdens de presentatie laten we zien hoe je een goede planning kunt maken.
 • Bronvermeldingen. Betrouwbaarheid en relevantie zijn belangrijke elementen waar je rekening mee moet houden tijdens je onderzoek maar ook tijdens het schrijven van je scriptie. We laten aan studenten verschillende bronnen zien. We leggen uit waarom een bron wel of niet betrouwbaar is en letten daarbij ook op de context van je onderzoek. 
 • APA stijl refereren. Wanneer je theorieën en informatie in jouw scriptie gebruikt van andere onderzoekers is het belangrijk dat je op de juiste manier naar deze onderzoekers refereert. Je kunt namelijk niet alles wat je beschrijft in je scriptie zelf onderzocht hebben. Daarnaast kan de lezer zien of je adequate bronnen in je scriptie gebruikt, dit bepaalt mede de geloofwaardigheid van je scriptie. Uiteindelijk maakt refereren het ook mogelijk voor de lezer om te controleren waar je je informatie vandaan hebt gehaald. De meeste opleidingen willen dat studenten conform APA stijl refereren, daarom presenteren we de APA stijl regels. Maar dit kan ook een andere stijl zijn.
 • Structuur. Je scriptie is opgebouwd uit een aantal onderdelen en die vormen ook de structuur van je onderzoek. Door een logische structuur aan te houden maak je het mogelijk voor de lezer jouw scriptie goed te begrijpen. Met name voor je begeleider en je beoordelaar is dat belangrijk. Je scriptie heeft een structuur maar ook je hoofdstukken en paragrafen hebben een structuur. We bespreken deze structuren en daarnaast staan we stil bij het maken van schrijfschema's. Met deze schrijfschema's kun je je hoofdstukken en paragrafen logisch opbouwen.
 • Uitdagingen. Tijdens het schrijven van je scriptie kun je verschillende uitdagingen tegenkomen. Dit kunnen uitdagingen zijn omdat je bijvoorbeeld kennis mist. Maar dit kunnen ook persoonlijke uitdagingen zijn zoals motivatie of faalangst. Hier staan we kort bij stil.
 • Vragen. Uiteindelijk beantwoorden we de vragen die studenten nog hebben na het bijwonen van de presentatie.


Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden voor een gastcollege op jouw onderwijsinstelling?  Loop je vast bij het schrijven van je scriptie of heb je een andere vraag? Neem dan vrijblijvend contact op.

Mail: info@afstudeerwijzer.nl

Tel: 0613266433

Meer informatie?

Meer informatie?

Gratis intakegesprek?

Wil je vrijblijvend meer informatie over de scriptiebegeleiding bij afstudeerwijzer? Dan is het mogelijk om vrijblijvend een gratis telefonisch intakegesprek in te plannen. We nemen jouw persoonlijke situatie door en informeren je op welke manier we jou kunnen begeleiden. 

Gratis intakegesprek?

Wil je vrijblijvend meer informatie over de scriptiebegeleiding bij afstudeerwijzer? Dan is het mogelijk om vrijblijvend een gratis telefonisch intakegesprek in te plannen. We nemen jouw persoonlijke situatie door en informeren je op welke manier we jou kunnen begeleiden.